Algemene voorwaarde & Privacy

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

4SOULZ

Vestigingsadres:
Lindenstraat 5
5527HL Hapert

 KVK 84385278
BTW nummer: NL863191460B01

Artikel 2 – Definities

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen 4SOULZ en wederpartij en alle producten aanbiedingen, offertes en facturen van 4SOULZ
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met 4SOULZ worden overeengekomen en hebben enkel betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – Bestellingen en overeenkomsten

 • De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens betreffende de bestelling.
 • 4SOULZ behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren al dan niet uit te voeren.
 • De consument mag de overeenkomst ontbinden zolang de bestelling niet is klaargemaakt voor transport door 4SOULZ

Artikel 5 – Prijzen

 • Alle prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW, exclusief verzendkosten en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

Artikel 6 – Levertermijn

 • Gegeven levertermijnen zijn bij benadering en niet bindend voor 4SOULZ
 • Het overschrijden van de levertermijn betekent dan ook niet dat 4SOULZ op enige manier aansprakelijk gesteld kan worden gehouden.
 • Bij vooruitbetaling gaat de levertermijn in na ontvangst van de betaling.
 • De langste levertermijn van een product in een levering bepaalt de levertermijn van de levering.

Artikel 7 – Gebruik producten

 • De wederpartij draagt zorg dat de aanbevelingen en voorwaarden voor gebruik uit de handleidingen van geleverde producten worden nageleefd.
 • 4SOULZ onthoudt zich van elke aansprakelijkheid met betrekking tot gebruik van brandbare artikelen. Deze zijn altijd op eigen risico te gebruiken. 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten of diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of dienst door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 werkdagen aan de ondernemer retourneren, conform de door 4SOULZ verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 • Bij een retournering zal het oorspronkelijke bedrag van het betreffende product zoals vermeld op de factuur worden terugbetaald, tenzij het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet.
 • Indien er waardevermindering aan het product ontstaat doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan, wordt deze waardevermindering in rekening gebracht en afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 • 4SOULZ staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Indien wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt een garantietermijn van 12 maanden, behalve als anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Levering

 • Wanneer de levering incompleet, beschadigd of onjuist is dient de wederpartij binnen 7 dagen na ontvangst hier schriftelijk melding van te maken bij 4SOULZ. Bij gebreke hiervan behoudt 4SOULZ het recht klachten niet meer in behandeling te nemen en wordt geacht dat de wederpartij de levering heeft goedgekeurd.
 • De wederpartij is verplicht geleverde producten te controleren alvorens deze in gebruik te nemen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 • Producten blijven eigendom van 4SOULZ, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan.

Artikel 12 – Betaling

 • Door wederpartij verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • 4SOULZ behoudt zich het recht bestellingen te annuleren wanneer de wederpartij verzuimt binnen de daarvoor gestelde periode te betalen.
 • De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 4SOULZ verschuldigde.
 • Indien de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien 4SOULZ echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald.

Artikel 13 – Overmacht

 • 4SOULZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 • Indien 4SOULZ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 4SOULZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 4SOULZ is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Indien 4SOULZ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 4SOULZ beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van 4SOULZ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • 4SOULZ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 4SOULZ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 4SOULZ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • 4SOULZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De wederpartij vrijwaart 4SOULZ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 4SOULZ toerekenbaar is.
 • Indien 4SOULZ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden 4SOULZ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 4SOULZ, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 4SOULZ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 15 - Gegevens verzamelen

 • 4SOULZ mag gegevens verzamelen om hun website en diensten te verbeteren. 4SOULZ zal deze gegevens nooit aan derde verstrekken. Deze gegevens worden onder andere verzamelend door GOOGLE analytics.